Baza wiedzy SuperVoIP.pl > FAQ > Pierwsze kroki

Regulamin świadczenia usług

§ 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne
Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych oferowanych pod marką supervoip.pl oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

§ 2. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

– Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług dla Użytkowników, stanowiący integralną część Umowy

– Umowa – umowa o świadczenie Usług pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, której integralną część stanowią Regulamin oraz Cennik zamieszczony na stronie internetowej https://www.supervoip.pl/

– Użytkownik – podmiot, który jest stroną Umowy o świadczenie usług zawartej z Operatorem

– Zamówienie – oświadczenie Użytkownika złożone za pośrednictwem Operatora, zawierające dane Użytkownika oraz specyfikację zamawianej przez niego usługi

– Operator – ST LINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Sielska 17a, 60-129, Poznań, NIP: 779-246-72-42, Regon: 367731529, KRS:0000684755, Wpis UKE: 12096 zarządzający siecią SuperVoip.pl

– Sieć SuperVoip.pl – infrastruktura, która pozwala na realizację Usług, w szczególności ogół środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w ośrodku przetwarzania danych, zespolonych i współpracujących ze sobą, a niezbędnych do funkcjonowania Usług, do którego Użytkownik posiada dostęp za pomocą logowania

– Usługi – usługi wymienione w Cenniku i świadczone przez Operatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności usługa polegająca na realizacji połączeń telekomunikacyjnych przez Użytkownika przy użyciu terminala VoIP podłączonego do sieci Internet (VoIP)

– Terminal VoIP – urządzenie końcowe po stronie Użytkownika zapewniające przyłączenie do sieci supervoip.pl, w szczególności telefon IP, bramka VoIP, smartfon z aplikacją VoIP, centrala lub komputer PC z zainstalowanym z oprogramowaniem obsługujące protokół SIP

– Biling – szczegółowy wykaz połączeń zrealizowanych na rzecz Użytkownika w ostatnim okresie rozliczeniowym

– Okres Rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Użytkownika wobec Operatora z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający się i kończący we wskazanych przez Operatora dniach miesiąca

– Cennik – szczegółowy wykaz stawek i cen usług świadczonych przez operatora na rzecz użytkownika, stanowiący integralną część Umowy publikowany na stronie www.supervoip.pl

– Konto SIP – numer wewnętrzny sieci supervoip.pl czyli siedmiocyfrowy numer przydzielany Użytkownikowi przy procesie zamówienia na okres korzystania z usługi supervoip.pl, dzięki któremu może on podłączyć się do sieci supervoip.pl

– Numer stacjonarny – unikatowy numer z telefonicznej sieci publicznej udostępniony przez Operatora

– Wirtualny numer komórkowy – unikatowy numer z telefonicznej sieci mobilnej użyczony użytkownikowi i przekierowany na telefon stacjonarny przez Operatora

– Opłata Abonamentowa – cykliczna opłata której wysokość ustalona jest w cenniku.

– Postpaid – rodzaj rozliczenia za usługi z dołu. Faktura wystawiana jest na początku miesiąca za ubiegły miesiąc

– Prepaid – rodzaj rozliczenia za usługi z górny. Faktura wystawiana jest za każde zasilenie konta.

– Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. z dnia 14 września 2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Pojęcia nie zdefiniowane w § 2, a zdefiniowane w Prawie Telekomunikacyjnym, użyte zostały w Regulaminie zgodnie ze znaczeniami nadanymi im przez Prawo Telekomunikacyjne.

§ 3. Umowa o świadczenie Usług
1.     Z chwilą elektronicznej akceptacji przez Użytkownika Regulaminu oraz pierwszego zasilenia konta i przejścia procesu weryfikacji, Użytkownik przyjmuje Ofertę, a pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa, której Regulamin i Oferta stanowią integralną część.
2.     Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Z chwilą zawarcia Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia Użytkownikowi Usług a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług i ponoszenia Opłat zgodnie z aktualną Ofertą. Aktualna Oferta, znajduje się na stronie www.supervoip.pl
3.     Zawarcie i wykonywanie Umowy przez Operatora uzależnione jest od istnienia technicznych warunków w lokalizacji Użytkownika.
4.     Podczas rejestracji Użytkownik obowiązany jest przekazać Operatorowi prawdziwe dane osobowe lub firmowe.
5.     Rejestracja w systemie skutkuje przydzieleniem konta SIP w sieci supervoip.pl.
6.     Użytkownik zobowiązany jest do wskazania poprawnego adresu świadczenia usług oraz poprawnego adresu email za pomocą którego Operator będzie kontaktował się w sprawach dotyczących płatności i rozliczeń za Usługi.
7.     Uruchomieniu Usług następuje po przejściu procesu weryfikacji.
8.     Operator może odmówić zawarcia Umowy lub świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik nie spełnia warunków wynikających z Regulaminu, nie przeszedł pozytywnie weryfikacji, lub nie spełnia innych warunków ustalonych przez Operatora.
9.     Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia aktualnych i wiarygodnych danych w panelu Użytkownika, w szczególności: nazwy firmy Użytkownika, adresu, numeru NIP, numerów telefonów, adresu elektronicznej skrzynki pocztowej e-mail.
10.   Użytkownik korzysta z Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
11.   Operator jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Użytkownika o wszelkich zmianach danych Operatora, w szczególności: nazwy firmy Operatora, formy prawnej, adresu Operatora, adresu do korespondencji, numeru NIP, numerów telefonów, adresu elektronicznej skrzynki pocztowej e-mail.
12.   Operator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeśli poprzez korzystanie z Usług swoim działaniem lub zaniechaniem Użytkownik powoduje lub może spowodować szkody finansowe i techniczne operatora lub innych abonentów sieci.

 § 4. Rozwiązanie Umowy i wygaśnięcie Umowy
1.     Umowa z Użytkownikiem wygasa z chwilą zaprzestania świadczenia usług, co następuje gdy stan konta użytkownika jest ujemny przez okres przynajmniej 3 miesięcy.
2      Użytkownik ma możliwość usunięcia konta samodzielnie po zalogowaniu do panelu klienta. Jeżeli stan konta w momencie usunięcia jest ujemny Użytkownik nie ma obowiązku uzupełniać salda konta. Jeżeli konto zostanie usunięte przy stanie dodatnim wpłacone środki przepadają, środki mogą zostać zwrócone na prośbę Użytkownika na warunkach w par. 4 pkt 3.
3.    W przypadku usunięcia konta Użytkownika ze stanem dodatnim konta i zwrócenia się do Operatora o zwrot środków, Operator naliczy Użytkownikowi opłatę manipulacyjną w wysokości 50,00 PLN i zwróci Użytkownikowi pozostałe środki przelewem na wskazany rachunek bankowy po odesłaniu podpisanej faktury korygującej w przypadku firm lub podpisanego oświadczenia w przypadku osób fizycznych. Jeżeli Użytkownik poda zagraniczny numer konta bankowego do zwrotu Operator potrąci dodatkowo 50,00 zł kosztów przelewu zagranicznego.
4.     Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usług z przeniesieniem swoich numerów do innego operatora.
5.     Przeniesienie numerów jest możliwe jeśli Użytkownik co najmniej jeden raz zasilił konto powyżej 1,00 PLN i w momencie przesłania wniosku od innego operatora posiada dodatni stan konta.
6.     Operator zastrzega sobie ograniczenie usługi przydzielania dodatkowych numerów PSTN Użytkownikowi, który przeniósł numer(y) do sieci innego Operatora.

§ 5. Zawieszenie świadczenia Usług
1.     Świadczenie usług zostanie wstrzymane gdy Użytkownik
a) narusza postanowienia regulaminu oraz naruszone zostanie powszechnie obowiązujące prawo.
b) Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub złożył nieprawdziwe oświadczenie
c) swoim działaniem powoduje lub może spowodować szkody lub zagrożenia dla funkcjonowania lub integralności Platformy lub połączonych z nią systemów.
po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków i bezskutecznym upływie wyznaczonego Użytkownikowi w tym celu dodatkowego terminu.
2.     W przypadku gdy stan konta jest ujemny Operator zablokuje możliwość wykonywania połączeń wychodzących.
3.     W przypadku kont postpaid połączenia wychodzące zostaną zablokowane gdy użytkownik nie opłaci faktury w terminie 14 dni od daty jej wymagalności.
4.     W przypadku gdy użytkownik posiada numer zagraniczny i posiada ujemny stan konta przez 14 dni, numer zagraniczny zostanie usunięty.
5.    Operator wznowi świadczenie zawieszonych usług na aktywnym koncie Użytkownika po wpłynięciu wszystkich zaległych należności na konto Operatora lub po uzupełnieniu stanu konta.

§ 6. Zakres Usług
1.     Rodzaje Usług określone są w Cenniku i na stronie www.supervoip.pl, w szczególności przedmiotem oferowanych usług jest realizacja połączeń telekomunikacyjnych przez Użytkownika przy użyciu Terminala VoIP podłączonego do sieci Internet z obsługą protokołu SIP.
2.     Operator może rozszerzyć zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu i Cennika poprzez panel dostępny na stronie panel.supervoip.pl

§ 7. Opłaty za świadczenie Usług
1.     Opłaty za Usługi świadczone Użytkownikowi oraz szczegółowe zasady ich naliczania określone są w Cenniku. Zmiana Cennika w zakresie usług wymaga poinformowania Użytkownika drogą elektroniczną co najmniej jeden okres rozliczeniowy przed jego wejściem w życie, zmiana cennika połączeń wymaga poinformowania co najmniej 3 dni przed wejściem w życie. Obniżenie cen nie wymaga zachowania powyższych terminów.
2.     W przypadku rozliczeń prepaid konto użytkownika obciążane jest za usługi według aktualnych cen pierwszego dnia miesiąca a za połączenia wychodzące na bieżąco. Opłaty pobierane są automatycznie z salda konta widocznego w panelu.
3.     Opłaty abonamentowe za świadczenie Usług pobierane są jako płatność z góry (prepaid) lub z dołu w przypadku postpaid.
4.     Użytkownik dokonuje zasileń konta poprzez przelewy bankowe lub poprzez system szybkich płatności elektronicznych, za każde doładowanie konta Użytkownik otrzymuje fakturę VAT. Użytkownik postpaid opłaca usługi i połączenia za pomocą faktury VAT wystawionej pierwszego dnia miesiąca za ubiegły miesiąc.
5.     Korespondencja dotycząca płatności i rozliczeń Użytkownika jest kierowana przez Operatora na adres email wskazany przez Użytkownika w panelu. Faktury VAT są wysyłane pocztą elektroniczną na wskazane przez Użytkownika adresy email.
6.     W przypadku wpłynięcia zapytania o dane abonenta z Prokuratury, Policji lub innego upoważnionego organu Operator naliczy opłatę w wysokości 100 zł za każdorazowe udzielenie informacji.

§ 8. Rozliczenia
1.     Użytkownik prepaid może dokonywać wpłat na konto w dowolnym terminie, wpłaty zwiększają saldo konta w chwili uznania rachunku bankowego Operatora wpłaconą kwotą.
2.     Użytkownik otrzyma fakturę VAT na kwotę brutto równą dokonanej wpłacie. Faktura będzie dostępna w panelu Użytkownika oraz zostaje wysłana emailem zaraz po zaksięgowaniu.
3.     Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktur VAT bez podpisu Użytkownika oraz do przesyłania faktur drogą elektroniczną na adres podany w Panelu Użytkownika.
4.     Użytkownikowi nie przysługują żadne odsetki od środków zdeponowanych na Koncie.

§ 9. Zobowiązania Operatora
1.    Operator nie prowadzi informacji o numerach telefonicznych Użytkowników Usługi supervoip.pl.
2.    Operator nie gwarantuje dostępu do połączeń audiotekstowych 70x.
3.    Operator stosownie do możliwości technicznych dołoży wszelkich starań, aby Usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw konserwacyjnych zawiadomi Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.    Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa z wyłączeniem ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści.
5.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikające z:
–      przyczyn o charakterze Siły Wyższej np. huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk i innych będących poza kontrolą Operatora,
–      niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców, w tym zablokowanego przez dostawcę protokołu SIP,
–    niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
–    błędnej konfiguracji usług, urządzeń i systemów wykonaną przez Użytkownika,
–    podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za usługę.
–    nieuprawnionego korzystania z usługi przez inny podmiot niż Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt dostęp do konta i urządzeń na których zainstalowana jest usługa SuperVoIP
6.   Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Użytkownika w trakcie połączenia, z uwagi na fakt, iż nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera oraz nie modyfikuje takich treści.
7.   W przypadku przerwy w świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych trwającej dłużej niż 24 godziny z winy Operatora Użytkownik ma prawo zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 średniego Użycia Miesięcznego Użytkownika, którego dotyczy przerwa w świadczeniu Usługi, liczonego z trzech ostatnich miesięcy przed dniem zaistnienia przerwy. W przypadku, gdy do dnia zaistnienia przerwy nie minęły trzy miesiące od dnia zawarcia Umowy, średnie Użycie Miesięczne liczy się jako średnią z okresu od dnia zawarcia Umowy do zaistnienia przerwy.
8.   W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych za które nie są pobierane dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem, Użytkownik nie może żądać zapłaty kary umownej.
9.   W przypadkach, o których mowa powyżej, Użytkownik nie może żądać zapłaty kary umownej za przerwę w świadczeniu usług telekomunikacyjnych po upływie 12 miesięcy od zdarzenia uzasadniającego roszczenie o odszkodowanie oraz za okres przerwy dłuższy niż 12 miesięcy.
10. W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych Użytkownika i innych danych Operator zastrzega sobie prawo do identyfikacji Użytkownika podczas kontaktu Użytkownika z Operatorem.

Tagi: ,